Leveringsvoorwaarden en garantie

 

Alle leveringen en diensten vinden plaats conform onze  algemene voorwaarden, gedeponeerd bij K.vK. Alkmaar.

De prijzen op deze site zijn inclusief btw maar onder voorbehoud.
Neem contact op voor de actuele prijzen en voorraad.

Garantie:
Auto-  Heavey-Duty- en SemiTractie-accu's 2 jaar volledig.
Motorfietsaccu's: 1 jaar volledig.
AGM - Gel accu's  1 jaar volledig.
Gebruikte-  opruimaccu's  1/2 jaar (tenzij anders vermeld)
Laders, omvormers en spanningsregelaars: 2 jaar volledig
In geval van garantie krijgt u nooit uw geld terug maar een nieuw product (accu, lader etc.)
Zonnepanelen 2 jaar op materiaal- en constructiefouten, 20 jaar vermogensgarantie

Algemene leveringsvoorwaarden van ACIMACCU.NL      
Gedeponeerd bij de kamer van koophandel

1. Algemeen
1a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren en verhuren van goederen en  verlenen van diensten
1b. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor  ons  slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1c. Algemene (inkoop) voorwaarden van  onze opdrachtgever/afnemer zijn niet van toepassing tenzij dit door ons schriftelijk wordt bevestigd.
2. Aanbiedingen
2a. Al  onze aanbiedingen zijn vrijblijvend  en gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, excl. btw. tenzij anders aangegeven.
2b. Onze aanbiedingen hebben een geldigheid van 60 dagen tenzij anders  schriftelijk overeengekomen.
2c. Een overeenkomst komt eerst tot stand  na  onze schriftelijke bevestiging.
2d. Afwijkingen van gedane aanbiedingen  binden ons alleen, indien deze door  ons schriftelijk zijn bevestigd.
2e. De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van  deze niet voorzienbare kostprijs bestanddelen na de aanbieding , maar  voor de levering  wordt verhoogd,  hebben wij het recht deze verhoging door  te berekenen.
2f. Gegevens omtrent onze goederen, zoals gewicht,  afmetingen, vermogen,  e.d. in de door ons verstrekte documenten worden slechts bij benadering opgegeven. Wij zijn gerechtigd hiervan af te wijken  zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds.
3. Levertijd
3a. De door ons opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. ACIM doet al het mogelijke om de opgegeven levertijd  na te komen. ACIM is niet verantwoordelijk voor kosten die een te late levering met zich meebrengt.
3b.De levertijd begint te lopen op de dag dat wij de order schriftelijk hebben bevestigd.
3c.Iedere vertraging aan de zijde van opdrachtgever bij het nakomen van de overeenkomst schort de levertijd op.
3d. Ten aanzien van de levertijd gelden goederen als geleverd zodra opdrachtgever  bericht heeft ontvangen van hun gereedheid ter verzending, indien wij zijn overeengekomen de goederen ter plaatse te monteren, na montage en constatering van hun bedrijfsvaardigheid.
4. Verzending en risico-overgang
4a. De goederen zijn voor rekening en risico van opdrachtgever zodra zij door  de opdrachtgever in ontvangst zijn genomen, dan wel diens transporteur.
4b. Indien de opdrachtgever om enigerlei reden de goederen niet in ontvangst neemt, hebben wij het recht ze voor rekening en risico van de opdrachtgever waar dan ook op te slaan en te verzekeren. indien de goederen twee maanden na de aanbieding ter levering nog niet in ontvangst zijn genomen zij wij gerechtigd de overeenkomst door enkele kennisgeving aan opdrachtgever te ontbinden, de goederen te vervreemden of terug te nemen en van de opdrachtgever vergoeding van de gederfde winst, alsmede van alle andere schade te eisen.
4c. Goederen die voor reparatie, verandering of andere werkzaamheden naar ACIM worden overgebracht, reizen en verblijven daar  voor rekening en risico  van  de opdrachtgever die verplicht is ons tegen aanspraken van de eigenaar of derden te vrijwaren, ook indien de verzending of andere behandeling van goederen uit hoofde van een garantie verplichting plaatsvindt.
5. Verhuur
De huurder is verplicht de gehuurde goederen overeenkomstig de bepaling van de huurovereenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:
5a De gehuurde goederen  overeenkomstig de  gebruiks- en/of bedienings-voorschriften , die aan de huurder/gebruiker bij aflevering  van  de goederen zijn overhandigd, te behandelen.
5b. Geen veranderingen aan  het  gehuurde aan te brengen
5c  De verhuurder ten alle tijde toegang tot de gehuurde  goederen te verschaffen m.b.t. plaatsen, onderhoud en verwijderen.
5d. Aanspraken van derden  op de gehuurde goederen  af te wijzen  en de verhuurder  te vrijwaren
5e.  De huurder dient voor een geschikte ruimte te zorgen om de goederen te plaatsen. Deze ruimte moet aan alle eisen m.b.t. ventilatie, en vloeistofdichtheid etc. voldoen.
5f. Omstandigheden die buiten onze schuld het plaatsen, verwijderen of onderhouden van het gehuurde belemmeren, geven  ons het recht  de daaruit voortvloeiende kosten  extra aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5g. Indien wij na afloop van de huurperiode nog geen opdracht hebben ontvangen  om het gehuurde te verwijderen, dan wel het gehuurde nog niet in ons bezit hebben wordt de huurperiode conform het overeengekomen huurbedrag ,  telkens met 1 maand verlengd.
6. Montage
6a. Indien wij ons hebben verbonden de goederen te monteren op de plaats van opstelling, dan blijven alle graaf-, funderings-, breek-, hak-, metsel-, stukadoor-, beton-, smids-, hamer-, timmer-, schilders-, loodgieters-, en dergelijke werkzaamheden alsmede straat, riolerings- en steigerwerk voor rekening en risico van opdrachtgever.
6b. Indien de opdrachtgever een of meer van deze werkzaamheden zelf verricht of doet verrichten door derden, dan is hij tegenover  ons voor de juiste uitvoering daarvan verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade welke wij en/of ons personeel dientengevolge mochten lijden.
6c. Opdrachtgever zorgt ervoor, dat onze monteurs zodra zij op de plaats van opstelling aankomen, hun werkzaamheden kunnen aan-vangen, o.m. door goede toegangswegen voor het transport en door het beschikbaar stellen van een afsluitbare bergruimte voor  materiaal, gereedschap en kleding, alsmede  toiletten voor het montagepersoneel
6d. Omstandigheden die de montage buiten onze schuld belemmeren of de duur daarvan verlengen, geven ons het recht de voor ons daaruit voortvloeiende kosten extra aan  opdrachtgever in rekening te brengen.
6e. Opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen van alle aanspraken, procedures, kosten, vorderingen en overige schade, welke ontstaan ten gevolgen van enig ongeval op het werkterrein dat geschiedt tussen het tijdstip van aflevering tot
het tijdstip waarop de goederen operationeel zijn geworden.
6f.  Indien een garantietijd is overeengekomen, zijn de bepalingen van dit artikel ook op montage gedurende de garantietijd van toepassing.
7. Overmacht
7a. Onder overmacht wordt verstaan, elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
7b. In het bijzonder geldt, als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van de leveranciers.
7c. Bij overmacht hebben  wij ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, dan wel op te schorten, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding.       
8. Betaling
8a. Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door ons aan te wijzen rekening in de valuta waarin de kostprijs is uitgedrukt en zonder enige aftrek of verrekening.
8b. Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige in gebreke stelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1,25 % per maand vanaf de vervaldag, exclusief administratiekosten.
8c. Alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.
8d. De buitenrechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag, met een minimum van fl.100,- exclusief B.T.W, vermeerderd met rente.
9. Eigendomsvoorbehoud
9a. Na aflevering blijven de geleverde goederen ons eigendom tot het moment, dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst heeft voldaan.
9b. De opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen teneinde ons in  de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem terug te halen.
9c. Zolang de goederen ons eigendom zijn mag de opdrachtgever ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken en mag zij ze niet vervreemden, verpanden noch enig derde er enig ander recht op geven. Indien opdrachtgever de goederen heeft be- of verwerkt, is hij verplicht het eigendom van de aldus vervaardigde goederen terstond aan ons over te dragen.
Indien hij ze niettemin heeft vervreemd, is hij verplicht onmiddellijk de op de vervreemding betrekking hebbende rechten dan wel de koopprijs aan ons over te dragen.
Indien ons goed als onderdeel van of tezamen met andere niet aan  ons toebehorende goederen wordt vervreemd, beperkt de verplichting tot overdracht aan ons zich  tot het factuurbedrag van  ons goed
10. Garantie
10a. Voor goederen die wij betrekken van onderleveranciers gelden de door hen  vastgestelde garantiebepalingen.
10b. Wij staan in voor de deugdelijkheid van onze produkten gedurende een overeengekomen periode na (op)levering, mits de opdrachtgever aantoont, dat de ondeugdelijkheid uitsluitende of overwegend is toe te schrijven aan bij af- of oplevering niet waarneembare gebreken, gebrekkige afwerking, dan welk bewerking of slecht materiaal.
10c. De garantie conform het vorige lid bestaat daarin, dat wij de keuze uitsluitend te onder beoordeling de gebreken aan de geleverde zo spoedig mogelijk voor onze rekening herstellen dan wel zonodig voor vervanging van het geleverde zorg dragen.
10d. Het nakomen van de garantieverplichtingen door ons geldt als enige en algehele schadevergoeding elke verder aansprakelijkheid uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10e. Alle garantieverplichtingen vervallen in het geval:
- er  nabewerkingen, wijzigen of reparatie zonder onze voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd.
-  het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden.
-  het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt dan wel is overbelast.
-  opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen.
-  wij niet binnen drie dagen na constatering van het gebrek schriftelijk zijn bericht of in de gelegenheid zijn gesteld het gebrek te onderzoeken.
10f.  Wij geven geen garantie op reparatie of revisie, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
10g. Buiten garantie vallen breuk van meetinstrumenten, glas, porselein en andere licht breekbare voorwerpen.
10h. Onder  garantie vallende werkzaamheden worden uitsluitend in Nederland verricht. Indien deze werkzaamheden buiten Nederland dienen plaats te hebben, zij wij gerechtigd de meerkosten bij  opdrachtgever in rekening te brengen.
10i. Bij ACIM afgehaalde, of gemonteerde goederen dienen franco ter garantie beoordeling bij ACIM te worden afgeleverd. Alle verzendkosten m.b.t. garantie zijn voor rekening van de koper / opdrachtgever.
11. Aansprakelijkheid
11a. Behoudens beroep op garantie en behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade tengevolge van gebreken  in of aan verkochte / verhuurde goederen, verrichte werkzaamheden, zowel bij opdrachtgever als derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
11b. Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel dan wel van personen, die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
11c. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.
12. Reclames
12a Reclames dienen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen of de oplevering van werkzaamheden, dan wel binnen eenzelfde termijn nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.
12b. Reclames dienen te geschieden bij aangetekend schrijven.
12c. Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt overschreden, dan wel de door ons geleverde goederen zijn verwerkt , vervalt het recht op reclame.
13. Annulering
13a. Bij annulering van de overeenkomst  ten gevolge van welke oorzaak  ook, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle  tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een redelijk percentage van het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving, alles met een minimum van 15%
14. Opschorting en ontbinding
14a. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen  die de voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien , dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede  in geval van faillissement of surséance van  betaling van  de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering te ontbinden.
14b. De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daardoor inbegrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

Acim Accu B.V.
Lijnbaan 61
1969 ND Heemskerk      
Tel:  0251-654740
K.v. K.: 81027338